Hướng dẫn API

Hướng dẫn API dành cho nhà phát triển muốn viết mã tương tác với các trang web và dữ liệu của họ.

Ví dụ sử dụng API, ứng dụng của bạn có thể:

Hỗ trợ JSONP

Để phục vụ cho các tập lệnh từ các trang web khác muốn truy cập API, dữ liệu có thể được trả về ở định dạng JSONP, trong đó dữ liệu JSON được 'padded' bằng một lệnh gọi hàm. Hàm được đặt tên trong tham số 'callback'. Ví dụ một yêu cầu:

GET /api/rest/dataset/pollution_stats?callback=name-of-callback-function

Ghi chú

Chỉ hoạt động cho các yêu cầu GET

Chức năng GET-able API

Các hàm được định nghĩa trong ckan.logic.action.get cũng có thể được gọi với yêu cầu HTTP GET. Ví dụ: để lấy danh sách các bộ dữ liệu từ web, hãy mở URL này trong trình duyệt của bạn:

http://<my-url>/api/3/action/group_list

Hoặc, để tìm kiếm bộ dữ liệu khớp với truy vấn tìm kiếm test trên web, hãy mở URL này trong trình duyệt của bạn:

http://<my-url>/api/3/action/package_search?q=test

Truy vấn tìm kiếm được đưa ra dưới dạng tham số URL ?q=test. Nhiều tham số URL có thể được gắn vào, phân tách bằng ký tự &, ví dụ để chỉ nhận 5 bộ dữ liệu phù hợp đầu tiên được mở URL này:

http://<my-url>/api/3/action/package_search?q=spending&rows=5

Các ví dụ API

Tags

Danh sách tất cả các thẻ (tags):

Top 10 thẻ (tags) được sử dụng bởi các bộ dữ liệu:

Tất cả các bộ dữ liệu có thẻ (tag) 'giáo dục':