Điều khoản sử dụng

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUA WEBSITE VNPT ODP (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ”) này quy định các quyền và nghĩa vụ của Người Sử Dụng, với tư cách là Khách Hàng, khi sử dụng Dịch Vụ do TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG cung cấp trên Website VNPT ODP. 

Bên cạnh Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này, VNPT VinaPhone ban hành kèm theo Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng. Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng là một phần không tách rời của Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này, Khách Hàng cần đọc, hiểu và chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ và Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng trước khi đăng ký, sử dụng Dịch Vụ qua Website VNPT ODP. 

Điều 1: Giải thích từ ngữ

 1. Website VNPT ODP là website cung cấp dữ liệu dưới dạng mở, dữ liệu được công bố bởi các cơ quan chức năng theo nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, đảm bảo độ tin cậy và thông tin mới nhất, đáp ứng nhu cầu sử dụng và chia sẻ của tất cả người dân, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng khác. 
 2. Tài Khoản Website VNPT ODP” là tài khoản điện tử trên hệ thống công nghệ thông tin của VNPT VinaPhone do VNPT VinaPhone gửi cho Khách Hàng để truy cập, sử dụng Dịch Vụ. 
 3. Dịch Vụ” là các dịch vụ được cung cấp qua Website VNPT ODP.
 4. Khách Hàng” là người sử dụng thực hiện cung cấp thông tin, đăng ký và sử dụng các Dịch Vụ được cung cấp qua Website VNPT ODP. 
 5. Bên Cung Cấp Dịch Vụ” hoặc “VNPT VinaPhone” là TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG, một công ty được thành lập hợp pháp theo Pháp Luật Việt Nam, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106869738 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp và được cập nhập và thay đổi theo từng thời điểm. 
 6. Phiếu Đề Nghị Cung Cấp Dịch Vụ Qua Website VNPT ODP” là văn bản đề nghị cung cấp Dịch Vụ được ký kết giữa Khách Hàng và VNPT VinaPhone theo mẫu do VNPT VinaPhone ban hành.
 7. Ngày Làm Việc” là một ngày không phải Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ mà các ngân hàng mở cửa kinh doanh bình thường tại Việt Nam.
 8. Pháp Luật Việt Nam” là bất kỳ hiệp ước, quy chế, bộ luật/luật, lệnh, nghị quyết, pháp lệnh, nghị định, chỉ thị, quyết định, thông tư, quy định, công văn hoặc bất kỳ diễn giải nào đối với các văn bản quy phạm pháp luật vừa nêu được ban hành, phát hành hoặc công bố bởi bất kỳ Cơ quan Chức năng nào của Việt Nam.

Điều 2: Phạm vi cung cấp và sử dụng dịch vụ

VNPT VinaPhone cung cấp cho Khách Hàng dịch vụ để khai thác dữ liệu mở qua Website VNPT ODP theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này. 

Điều 3: Thanh toán cước phí Dịch Vụ (điều khoản dự phòng)

 1. Chu kỳ thanh toán: Việc thanh toán cước phí Dịch Vụ thực hiện theo chu kỳ gói cước và áp dụng hình thức trả trước. Khách Hàng thanh toán cho VNPT VinaPhone trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo cước phí Dịch Vụ của VNPT VinaPhone. Sau khi nhận đủ cước phí Dịch Vụ, VNPT VinaPhone sẽ xuất hóa đơn cho Khách Hàng. Hóa đơn cước phí Dịch Vụ do VNPT VinaPhone cung cấp sẽ được coi như Khách Hàng chấp thuận nếu Khách Hàng không có khiếu nại và đưa ra lý do khiếu nại chính đáng, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn cước phí Dịch Vụ.
 2. Khách Hàng không được hoàn trả cước phí Dịch Vụ đã thanh toán cho VNPT VinaPhone trong mọi trường hợp. Giá trị thanh toán có thể bù trừ với khoản công nợ khác giữa VNPT VinaPhone và Khách Hàng (nếu có).
 3. Khách Hàng thanh toán cước phí Dịch Vụ cho VNPT VinaPhone bằng tiền mặt, ví VNPT Money hoặc chuyển khoản bằng tiền Việt Nam đồng. 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng

 1. Quyền của Khách Hàng:
  1. Được sử dụng Dịch Vụ theo đúng quy định tại Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ, Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng và Pháp Luật Việt Nam.
  2. Yêu cầu VNPT VinaPhone cung cấp thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và dịch vụ giá trị gia tăng kèm theo (nếu có).
  3. Được quyền yêu cầu VNPT VinaPhone bảo mật các thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp cho VNPT VinaPhone theo quy định của Pháp Luật Việt Nam. 
 2. Nghĩa vụ của Khách Hàng:
  1. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cước phí Dịch Vụ và chịu chi phí (chuyển tiền, phí ngân hàng và các chi phí khác có liên quan) phát sinh khi thanh toán cước phí Dịch Vụ.
  2. Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời toàn bộ các thông tin theo yêu cầu của VNPT VinaPhone.
  3. Đảm bảo Khách Hàng có đầy đủ tư cách, thẩm quyền đăng ký, sử dụng Dịch Vụ và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này. 
  4. Không được chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này cho bên thứ ba trước khi được sự đồng ý của VNPT VinaPhone. Không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức khác sử dụng . Không được sử dụng Dịch Vụ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
  5. Khi có sự cố Dịch Vụ, Khách Hàng phải thông báo cho đầu mối liên hệ của VNPT VinaPhone để cùng phối hợp xử lý.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của VNPT VinaPhone

 1. Quyền của VNPT VinaPhone:
  1. Yêu cầu Khách Hàng thanh toán cước phí Dịch Vụ theo đúng gói cước Khách Hàng đã đăng ký theo Phiếu Đề Nghị Cung Cấp Dịch Vụ Qua Website VNPT ODP. 
  2. Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ.
  3. Giám sát việc sử dụng Dịch Vụ của Khách Hàng theo quy định của Pháp Luật Việt Nam.
  4. Được loại trừ trách nhiệm với Khách Hàng và bên thứ ba trong trường hợp Khách Hàng bị lộ/mất mật khẩu Tài Khoản Website VNPT ODP hoặc mất/thất lạc thiết bị di động dẫn đến người không có thẩm quyền tự ý sử dụng Tài Khoản Website VNPT ODP hoặc hệ thống, mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử bị xâm nhập trái phép bởi bên thứ ba mặc dù VNPT VinaPhone đã thực hiện đầy đủ các biện pháp để bảo vệ hệ thống.
  5. Không chịu trách nhiệm về thiệt hại của Khách Hàng, các khiếu nại, khởi kiện Khách Hàng từ các bên khác nếu không xuất phát từ lỗi trực tiếp của VNPT VinaPhone. 
  6. Không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác, tính hợp lý và tính kịp thời đối với các thông tin nhà trường cung cấp cho Khách Hàng hoặc thông tin Khách Hàng cung cấp cho nhà trường thông qua việc sử dụng Dịch Vụ của VNPT VinaPhone; trong đó, “Nhà trường” trong Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này được hiểu là Trường có tên tại phần thông tin của Khách Hàng trên Phiếu Đề Nghị Cung Cấp Dịch Vụ Qua Website VNPT ODP. 
 2. Nghĩa vụ của VNPT VinaPhone:
  1. Đảm bảo chất lượng Dịch Vụ theo đúng chất lượng đã công bố.
  2. Trong khả năng của mình, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về xử lý dữ liệu cá nhân, xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em theo quy định của Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này, theo Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng tại từng thời điểm và theo quy định của Pháp Luật Việt Nam. 
  3. Hướng dẫn Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ và phối hợp triển khai Dịch Vụ.
  4. Phối hợp với Khách Hàng trong quá trình vận hành, khai thác, bảo dưỡng và xử lý sự cố trong hệ thống.
  5. Ngay khi nhận được thông báo sự cố từ Khách Hàng, VNPT VinaPhone tìm hiểu, xác định nguyên nhân và thời gian xảy ra sự cố để khắc phục trong thời gian sớm nhất. 
  6. Thông báo ngay cho Khách Hàng trong trường hợp nhà nước hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngừng cho phép cung cấp Dịch Vụ qua Website VNPT ODP. Trường hợp này, VNPT VinaPhone sẽ được loại trừ toàn bộ trách nhiệm bồi thường thiệt hại và/hoặc phạt vi phạm hợp đồng vì việc ngừng cung cấp Dịch Vụ không phải do lỗi của VNPT VinaPhone.
  7. Giải quyết khiếu nại của Khách Hàng theo quy định của VNPT VinaPhone, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và tuân thủ quy định của Pháp Luật Việt Nam. 

Điều 6: Thời hạn sử dụng, chấm dứt Dịch Vụ trước thời hạn

 1. Thời hạn sử dụng Dịch Vụ theo thời hạn của gói Dịch Vụ mà Khách Hàng đã đăng ký, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Dịch Vụ có thể gia hạn theo thỏa thuận của các bên. Khi hết thời hạn sử dụng Dịch Vụ mà Khách Hàng không có yêu cầu gia hạn thì VNPT VinaPhone thực hiện chấm dứt việc cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng. 
 2. Việc cung cấp Dịch Vụ chấm dứt trước thời hạn trong những trường hợp sau:
  1. Các bên thỏa thuận chấm dứt Dịch Vụ trước thời hạn.
  2. Khi có yêu cầu của nhà trường hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngừng cho phép cung cấp Dịch Vụ.
  3. Do Khách Hàng có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm Điều Khoản Sử Dụng Dịch vụ hoặc không thanh toán cước phí Dịch Vụ.

Điều 7: Khiếu nại và giải quyết tranh chấp

 1. Khách Hàng có quyền khiếu nại VNPT VinaPhone về cước phí Dịch Vụ, chất lượng Dịch Vụ hoặc các nội dung khác theo quy định tại Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng. VNPT VinaPhone có trách nhiệm giải quyết khiếu nại của Khách Hàng theo quy định của VNPT VinaPhone, Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và tuân thủ quy định của Pháp Luật Việt nam. 
 2. Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này được giải thích, hướng dẫn và điều chỉnh bởi Pháp Luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trong trường hợp các bên không thể thương lượng, hòa giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày tranh chấp phát sinh thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án nhân dân có thẩm quyền nơi VNPT VinaPhone đặt trụ sở chính. Phán quyết của Toà án là cuối cùng và các bên phải có nghĩa vụ thi hành. Mọi chi phí phát sinh bên thua kiện chịu.

Điều 8: Thông báo

 1. VNPT VinaPhone có trách nhiệm thông báo cho Khách Hàng về đầu mối có thẩm quyền liên hệ công việc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ và/hoặc Phiếu Đề Nghị Cung Cấp Dịch Vụ Qua Website VNPT ODP.
 2. Mọi thông báo, yêu cầu, đề nghị hoặc hình thức truyền đạt thông tin khác của một bên liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ và/hoặc Phiếu Đề Nghị Cung Cấp Dịch Vụ Qua Website VNPT ODP  (“Thông báo”) chỉ có giá trị pháp lý với bên còn lại khi thể hiện bằng văn bản và chuyển cho bên còn lại theo một trong các hình thức: văn bản trao tay/thư bảo đảm (văn bản giấy), fax hoặc hình thức điện tử khác (email/zalo/viber/skype/…) của người có thẩm quyền. Bên thông báo theo hình thức điện tử phải cung cấp văn bản giấy cho Bên nhận thông báo ngay sau đó để xác thực thông tin.
 3. Trường hợp các bên gửi nhiều thông báo, thông báo cuối cùng theo thời gian sẽ được áp dụng. Nếu thông báo nhận được cùng thời gian sẽ áp dụng theo thứ tự ưu tiên: hình thức điện tử, fax, văn bản trao tay/thư bảo đảm.
 4. Mỗi bên sẽ thông báo cho bên kia về bất kỳ thay đổi nào đối với đầu mối liên hệ, địa chỉ, số điện thoại, email, hình thức liên hệ điện tử khác của mình. VNPT VinaPhone được loại trừ mọi trách nhiệm trong trường hợp không thể thông báo, liên lạc với Khách Hàng.

Điều 9: Trường hợp Bất khả kháng

 1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, bão, lũ lụt, động đất, sóng thần, dịch bệnh, cách ly kiểm dịch, sự thay đổi trong chính sách, pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dẫn đến việc một bên hoặc các bên không thực hiện được đầy đủ các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này.  
 2. Một bên không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng sẽ được loại trừ trách nhiệm dân sự và không phải là cơ sở để bên còn lại chấm dứt Điều khoản sử dụng dịch vụ này hoặc áp dụng chế tài phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:
  1. Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng gây ra.
  2. Thông báo cho phía bên còn lại về sự kiện bất khả kháng ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Tùy từng trường hợp cụ thể, thu thập chứng cứ và/hoặc giấy xác nhận/thông báo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng để cung cấp cho bên còn lại.
  3. Thực hiện các nghĩa vụ không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng.
  4. Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ bị tạm ngừng ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng ngay sau khi tác động của sự kiện bất khả kháng chấm dứt.
 3. Các bên có thể thoả thuận kéo dài thời gian cung cấp Dịch vụ, nếu việc thực hiện Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này bị chậm trễ do sự kiện bất khả kháng. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hoặc gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến việc tiếp tục thực hiện Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này sẽ không có lợi cho các bên thì các bên có thể thỏa thuận chấm dứt việc thực hiện Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này.

Điều 10: Điều khoản chung

 1. Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này được đăng tải trên Website VNPT ODP. 
 2. Tại từng thời điểm, tuy theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, VNPT VinaPhone có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này và thực hiện cập nhập Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ mới trên Website VNPT ODP. 
 3. VNPT VinaPhone và Khách Hàng cam kết tuân thủ đầy đủ Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này và những sửa đổi/bổ sung (nếu có) tại từng thời điểm trong quá trình cung cấp và sử dụng dịch vụ.

Các Điều khoản sử dụng trên đây áp dụng cho khách truy cập vào Cổng dữ liệu mở và các nhà phát triển ứng dụng sử dụng dữ liệu của cổng dữ liệu mở này: Bằng cách truy cập bộ dữ liệu và nguồn dữ liệu từ Cổng dữ liệu mở, người dùng đồng ý với tất cả các Điều khoản sử dụng cũng như Chính sách bảo mật của Cổng dữ liệu mở. Người dùng cũng đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng bổ sung nào được xác định bởi các cơ quan cung cấp dữ liệu hoặc nguồn cung cấp dữ liệu thông qua Cổng.

Các cơ quan cung cấp dữ liệu bao gồm, không giới hạn, các Sở - Ban – Ngành và Quận – Huyện, văn phòng, ủy ban, phòng ban và các cơ quan hành chính khác . Các bộ dữ liệu công khai có sẵn trên Cổng dữ liệu mở được cung cấp cho mục đích thông tin. Cổng dữ liệu mở không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, nội dung hoặc tính đáp ứng cho bất kỳ mục đích cụ thể và cũng không bảo đảm về việc suy luận, ám chỉ trong dữ liệu công đó.

Cổng dữ liệu mở không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thiếu sót nào về tính đầy đủ, chính xác, nội dung hoặc tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào hoặc ứng dụng do bên thứ ba cung cấp dựa trên tập dữ liệu đó. Nguồn dữ liệu sẵn sàng trên Cổng dữ liệu mở do các cơ quan của Thành phố có thẩm quyền đưa lên. Các cơ quan này chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu và giữ quyền kiểm soát phiên bản của tập dữ liệu và nguồn dữ liệu được truy cập trên Cổng dữ liệu mở. Dữ liệu có thể được cập nhật, sửa chữa, ghi đè và /hoặc làm mới bất cứ lúc nào. Tần suất cập nhật dự kiến được chỉ định cho từng tập dữ liệu trên Trang web. Các phiên bản dữ liệu cũ hơn sẽ không được giữ lại.

Các Điều khoản sử dụng trên đây áp dụng cho khách truy cập vào Cổng dữ liệu mở và các nhà phát triển ứng dụng sử dụng dữ liệu của cổng dữ liệu mở này: Bằng cách truy cập bộ dữ liệu và nguồn dữ liệu từ Cổng dữ liệu mở, người dùng đồng ý với tất cả các Điều khoản sử dụng cũng như Chính sách bảo mật của Cổng dữ liệu mở. Người dùng cũng đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng bổ sung nào được xác định bởi các cơ quan cung cấp dữ liệu hoặc nguồn cung cấp dữ liệu thông qua Cổng.

Các cơ quan cung cấp dữ liệu bao gồm, không giới hạn, các Sở - Ban – Ngành và Quận – Huyện, văn phòng, ủy ban, phòng ban và các cơ quan hành chính khác . Các bộ dữ liệu công khai có sẵn trên Cổng dữ liệu mở được cung cấp cho mục đích thông tin. Cổng dữ liệu mở không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, nội dung hoặc tính đáp ứng cho bất kỳ mục đích cụ thể và cũng không bảo đảm về việc suy luận, ám chỉ trong dữ liệu công đó.

Cổng dữ liệu mở không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thiếu sót nào về tính đầy đủ, chính xác, nội dung hoặc tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào hoặc ứng dụng do bên thứ ba cung cấp dựa trên tập dữ liệu đó. Nguồn dữ liệu sẵn sàng trên Cổng dữ liệu mở do các cơ quan của Thành phố có thẩm quyền đưa lên. Các cơ quan này chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu và giữ quyền kiểm soát phiên bản của tập dữ liệu và nguồn dữ liệu được truy cập trên Cổng dữ liệu mở. Dữ liệu có thể được cập nhật, sửa chữa, ghi đè và /hoặc làm mới bất cứ lúc nào. Tần suất cập nhật dự kiến được chỉ định cho từng tập dữ liệu trên Trang web. Các phiên bản dữ liệu cũ hơn sẽ không được giữ lại.