danh-sach-ca-nhan-t-chc-giam-nh-t-phap-tren-a-b ...

Địa chỉ: https://dulieu.binhduong.gov.vn/dataset/3a7b12f2-5174-48a1-9cd5-8f1e7f27e161/resource/630e9df5-195e-468d-96e4-4e76654d4944/download/6c2f0a4426794ea89f8e246f6dc082eb_danh-sach-ca-nhan-t-chc-giam-nh-t-phap-tren-a-ban-tnh-binh-dng-.xls

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Cung cấp thông tin danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2022

Nguồn: Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2022

Thông tin bổ sung

Miền Giá trị
Dữ liệu được cập nhật lần cuối 15 Tháng 5, 2024
Metadata được cập nhật lần cuối 15 Tháng 5, 2024
Đã tạo 15 Tháng 5, 2024
Định dạng application/vnd.ms-excel
Giấy phép License not specified
Thời gian tạo Cách đây 2 tháng
Định dạngXLS
Chế độ xemTrue
630e9df5-195e-468d-96e4-4e76654d4944
Sửa gần đây Cách đây 2 tháng
Kích thước63 KiB
token660570b54dccc8371d00ab59ce61cbbc8a231e2969a9c7e67dbe311169e7f3ef